Grégòr Jarosz Schramke – Wstãp

Ùdba zéńdzeniów młodëch, co piszą pò kaszëbskù ùrodzëła sã na jeseń 2000 rokù. Ji dôwcama bëlë Michôł Piéper – znóny przede wszëtczim z spiéwaniô w piérszim rockòwim karnie “Chëcz”, a téż ze swòjich wiérztów (w lece wëdôł zbiérk “Wanoga pò mëslach”), no ë pòeticzny, baro dobri prozë, ë Róman Drzeżdżon – nôleżnik ë przédnik kabaretu “Fif” (latos no karno òstało przez redakcëjã cządnika “Pomerania” ùhònorniony “Skrą Òrmùzdową”), ùtwórca wiérztów, smiésznëch gôdków ë skeczów.
Piérszé zéńdzenie òdbëło sã 24 strëmiannika 2001 w Mùzeji Mùzyczi ë Pismieniznë Kaszëbskò – Pòmòrsczi w Wejrowie. Òkróm Michała ë Rómana bëlë jesz Pioter Cëskòwsczi, Słôwk Fòrmella, Grégòr Jarosz Schramke, gazétnicë ë dzejôrze: Jiwòna Joć z “Pomerani”, Agnesa Bradtke ë Paùl Szczëpta z “Òdrodë”, a téż związóny z tim cządnikã Dariusz Król. Nie je tuwò mòżno, przë gôdce ò pierszim Zymkù, òminąc przëtomnoscë nonejszégò (ë dzysdniowégò) direchtora wejrowsczi mùzeji ë òd samégò zaczątkù drëchã deji robieniô tich pòtkaniów – Bògùsza Brezë.
Brzadã negò zéńdzenia bëła ksążeczka wëdanô przez Mùzeją Mùzyczi ë Pismieniznë Kaszëbskò – Pòmòrsczi we Wejrowie ë Wëdowiznã Òdrodã w Gduńskù – zbiérk przedstawionëch tedë dokôzów: wiérztów, gôdków ë pòwiôstków. Òd négò pamiãtnégò zymkòwégò pòpôłnia minãło ju wiãcy jak półtora rokù. Bez nen czas ùdbëłë sã jesz trzë zéńdzenia: 26 maja 2001 rokù w mùzeji we Wejrowie, 8 séwnika 2001 r w Mùzeji Zemi Pùcczi w Puckù ë 23 strëmiannika latos téż w Pùckù.
Na pòslédnym béł téż gòscynno pòeta Jerzi Łisk. Przësłëchiwôł sã czëtónym dokôzóm, wëpòwiôdôł swòj sąd ò nich, włãcziwôł w distkùsëjã na lëteracczé témë, ë ùfarwił pòtkanié òpòwiescama ò tim, jak to przódë bëło. Jeden wspòmink je tu wôrt pòwiedzeniô: W ti sami zalë z kòminkã w sklepie mùzeji, co më żesma w ni sedzelë, czedës òdbëło să zéńdzenié, co miało tą samą dejã co nasze – zrzeszac młodich kaszëbsczich ùtworców. Bëło tam tedë wierã pôranastu tich, co pisalë, midzë jinszima gòsc najégò pòtkaniô, a téż ks. Róman Skwiercz, wierã ks. Jón Walkùsz, a chto wiãcy, ju so nie przebôcziwóm. Ë tak jak më, òni czëtalë swòji dokôzë, diskùtowalë ò nich ë ò kaszëbsczi lëteraturze. Ùdało sã jim leno zrobic to jedno zéńdzenié. Hm, czas dejade, histrëjô ë deje pòkòleniów kòłă sã toczą…
Na latosym pòtkanim ju tak dosc feste òsta òbgôdano sprawa drëkù drëdżégò ju zbiérkù dokôzów przedstôwionëch na tich zéńdzeniach. Z brakù placu, a lepi brakù dëtków na nen plac, nie wszëtczé ùsôdzczi, co bëłë czëtónë, mògłë wińsc w skłôd ny ksążeczci. Mòże to ë lepi, że tak sã stało, bò kòżden z ùtwórców òstoł zmùszoni welowac, co dac do Zymkù, a co jesz zachòwac w szëflôdze. Dzãka temù mómë tuwò zbiérk jeżlë nie nôlepszich (bò czasã ne co sã nôbarżi widzałë, szłë na kònkùrsë, a tedë jeżlë zajãłë jaczis plac, më żesma tracëlë prawò pierwòdrëkù), to jednich z nôlepszich dokôzów “zymkòwëch” ùtwórców.
Drodżi Czëtincu! Môce terô w rãkach drëdżi zbiérk dokôzów z zéńdzeń młodëch ùtwórców kaszëbsczich „Zymk”. Ti ksążczi bë nie bëło bez dëtków dónëch przez Radã Pòwiatową w Wejrowie ë tu, më wszësce, co pòtikòmë sã najich zéńdzeniach, chcemë jima za tã pòmòc baro pòdzãkòwac.
Na kùńc jesz môłi apel. Jeżlë chtos je zajinteresowóny tim, co më robimë ë bë chcôł przińsc na naje pòtkania, niech dô znac – mój telefón to 0-506-402-053. Wszëtczich drësznëch naji deji baro rôczimë.
A terô ju kùńc gôdaniégò. Niech przëgôdają do Waji sami ùtwórce ë jich dokôzë. Miłi lekturë.

G.J. Schramke

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.