Zëmòwi ZYMK w Rëmi

Zëmòwò zëmkò, jednakò zymkòwò – tak mòże w skrócënkù òpisac zéńdzenié kaszëbsczich pisôrzów, jaczé òdbëło sã 23 gromicznika w Kaszëbsczim Dodomie w Rëmi. W nym môlu serdeczno dzãkùjemë za ùżiczenié zalë partowi KPZ w Rëmi.
Jak wiedno, co je ju zwëkã, na zéńdzenim nie bëło wiele lëdzy – leno szesc sztëk. Dlô brëkùnkù kronikôrzów nót je wëmienic jejich tuwò za régą:
Lucyna Sorn, Bògùmiła Cyrockô, Ewelina Kaatz, Słôwk Kraùse, Tómk Fópka, Róman Drzéżdżón.
Chòc mało lëdzy, ale gôdczi bëło wiele. Pòtkanié warało wicy jak dwie gòdzënë. Òbgôdónëch témów bëło bòkadosc, m.jin. Lucyna, Tómk a Słôwk zabédowalë nama swòjé nowé pòeticczé ë spiéwné dokôzë. Tómk jakno kòmpòzytora zagrôł nam ë zaspiéwôł czile nowëch piesniów w tim kaszëbską wersëjã Jożina z bażin. Tuńcowac do te próbòwôł Rómk. Òdjimczi mòżeta òbezdrzec na starnie Tomeka: www.fopke.pl Kriticzno òbgôdalë më téż eroticzi Tómka, jaczé slédnyma czasama ùkôzałë sã w ksążeczce pt. Szlachama wzdichnieniów. Aùtór òpòwiôdôł nama ò tim, jak ne nowòmódné dokôzë òdbiéróné są bez czëtińców.
Lucyna jakno szólnô próbùje pisac wiérztczi dlô dzôtków. Jeden z nëch, ò sw. Mikòłôju, nama przeczëta. Òkróm negò zaprezentowa wiérztë, jak to rzekł Tómk, z wëższi pòlëcë.
Słôwk òpòwiôdôł jak jidze jemù robòta kòl pisaniô pòwiescë. Za wiele nie chcôł zdradzëc, ale z tegò, co rzekł, zmërkalë më, że mdze to baro czekawô òpòwiesc. Òkróm negò przeczëtôł téż swòje nowé wiérztë.
Nowi rok, tej téż nowé ùdbë. Jak wiedno mdze wëdôwóny zsziwk Zymkù. Ë tuwò prosba do wszëtczich piszącëch:

TEKSTË PROSZIMË SÉLAC DO KÙŃCA CZERWIŃCA NEGÒ ROKÙ!!!

Mòżeta napisac ò czim le chceta. Dokôzë mògą bëc wiérztowóné abò prozatorsczé. Mògą to bëc dokôzë na binã, eroticzi, òpòwiescë, fantastika, dlô dzecy, młodzëznë, straszich, nôstôrszich, białk czë chłopów – co le wama do głowë przińdze.
Zymk 7 (jak nen czas flot nëkô!) ùkôże sã pòd kùńc negò rokù.
Òkróm negò chcemë wëdawac òsóbné zbiérczi Zymkòwców. Chòc dwa w rokù. Temù proszã sélac swòje ùdbë tzn. ju w całoscë zebróné gwôsné tekstë, jaczé chceta wëdac (jednô ju do redakcëji doszła, zó co dzãkùjã (rd)). Mòże jesz latos niżódnégò nie wëdómë, ale ju na przińdny rok na 99,99% jo.

Róman Drzéżdżón

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.