Rómk na…

1. Wilëjnô òpòwiesc

Le piérszô gwiôzdka wilëją zaswiécy
Ju Gwiôzdór przëchôdë do grzécznëch dzecy
Ju pitô z pacérza ë w héftë zazérô
A kòmù bë wlëmic spòd mùcë spòzérô.

Le Gwiôzdór wëslëchôl pacérza
Ju sã z palëcą na dzecë zamiérza
Ju trzôskô pò rzëcach jaż lecą skrë
A dzecë sã smieją, bò fejn jima je.

Le Gwiôzdór skùńczël wilëjné pranié
Ju sã zabiérô do darënków wrãczaniô
Ju chce do miecha pùtë wsadzëc swòjé
A cëż to sã dzeje: „Gdzeż pòdarczi mòjé?!”

Le wëszedl Gwiôzdór placząc w noc bez miecha
Ju dzecë zãbë szczerzą – wiôlgô to ùcecha
Wilëjné pranié bdze jima zrëchòwóné w niebie
A wszëtczé darënczi mają blós dlô sebie

Në cëż, taczé glupé czasë, nót je le blekac
Że Gwiôzdór bez dzecë dôl sã òszëkac

2. Zëma

Sniég zawalël drodżi wszelczé
Zôs drogòwcë zaskòczony
Le to nawetk nie je dzywné
Nôród je do te znãcony

Nick nie wadzy, że przejachac
Autã nigdze to nie jidze
Bdą lëdzeska doma leżec
Bò pò swiãtach są jesz médëch

Leżą w miastach na szasëjach
Smiotë wiôldżé pò pazëchë
Dzecë bawią sã redosnie
Wkól je czëc mileczné smiéchë

Zëma pësznô kòl nas je
Le skąd wiedzą ò tim lëdze?
Drodżi fëste są zawióné
Nicht tu do nas nie dojedze!

3. Zôpùstnô piesniô

(spiéwac le z szëmarzeniém w glowie)

Chcemë le sã bawic
Póczi nó to czas
Póczi jesz karnawôl
Dôwô nama szpôs

Chcemë le sã najesc
Póczi mómë czim
Póczi jesz w kòmòrze
Nie je czëc blós dim

Chcemë le sã ùsmiôc
Póczi mómë gbis
Póczi jesz nóm w gãbie
Pasta dôwô łisk

Chcemë le so wëpic
Póczi mómë sznaps
Póczi jesz fùl bùdle
Stoją kòle nas

Chcemë le so zażëc
Póczi mómë co
Póczi jesz do knérë
Mòżna cygnąc proszk

Chcemë le tuńcowac
Póczi mómë kùrpë
Póczi jesz nóm szpérów
Nie òbgrëzlë skórce
Chcemë le so zagrac
Póczi mómë szpëlã
Póczi jesz dëtuszka
Mómë w taszi wiela

Chcemë le sã bawic
Póczi mómë “w lepie”
Póczi nama ksądz
Bani nie pòsëpie

4. Wiôldżi Pòst

Zôpùstowi czas
Jakbë z bata trzasl
Zaszëmarzil, sã wëbawil
Ë jak swiéca zgasl

Na szterdzescë dniów
Szmërgnij kôrtë w rów
Rôz le na dzéń jédz
Sznapsë nie chcej pic

Panefkã za plot
Rzëcë – ale flot!
Skrzëpczi do kòmòrë
Tobaczkã do norë

Kleknij le na kleczczi
Ë spiéwôj kantëczczi
Bë pòst wëglodniali
Roczk bë nie bél cali

5. Na Palmòwą Niedzelã

Jak tradëcjô dôwnô kôże
Dzys nôleżi palmã miec
A nót téż na bòlesc gôrdla
Pòswiãcóną baszkã zjesc

Òsoblëwie pluderbabë
Na jich gôrdla òbòlalé
Niech le zjédzą dzys ze szmakã
Swiãtëch palmów lopek cali!

Smacznégò

6. Jastrowi jiwer

Cygnie Zajk bez barabónë
W kòszu bòbczi dzecóm niese
Lopk dëgówków dzwigô z sobą
Czë òn wszónom cosz przëniese?

Nie je wiedzec tegò gwësno
Bò òn czësto je òd se
Kicô zmachrowóny baro
Bò ZUS mù nie dôwô żëc

ZUS mù réńtë nie wëpłacëł
Chòc òn baro chòri je
Mógłbë zó nią kùpic auto
Ë dojéżdżac nim do gniôzd

A tak w gniôzdach mało bądze
Mòże leno jaja trzë
Chòc to téż dzys zônôleżi
Jaczi pòdatk nó nie bdze

Bò Skarbòwi mô na òkù
Wszëtczé kùrë co le ne
Niosą w Jastra farwné jaja
Òd nich haracz téż wzyc chce

Chcemë lepi nick nie gadac
Dëgówkama w slôdczi prac
Tim mądralą a ùnuzlą
Co chcą w Jastra „wòdã lac”!

7. Renné wstôjanié

Ech, Och, Ach
Jaż je strach
Miast jesz spac
Pôrno wstac
Pësk òtemknąc
Zéwnąc, stãknąc
Sã przecygnąc
Banią cziwnąc
Szpérą jic
Pają wzyc
To sã niechc
Nawetk jesc

Ech, Och, Ach
Miast ju wstac
Lepi spac
O dzewiąti to za wczas
Za robòtã sã ju brac

Ech, Och, Ach
Jidã spac

8. Ùnijô!

I.
Ale biédzë, ò Marija!
Ju za sztócek bdze Ùnijô

Òd piérszégò maja
Sztãplowóné bądą jaja
A że chlopi sã sromają
Do ti „sztãpli” nie dożdają
Le ùcékną do Africzi
Gdze jich jajów nicht nie liczi.
Tam ti bądą prostowalë
Ne bananë ë do Ùnië sprzedôwalë

Fùlné bialczi lubią gùrczi
Tuwò bądze jim pòd górczi
Bò zaprôwiac chcą te knôplë
A Ùnijô lubi métrë
Dlôte w sklepie bdą sedzelë
Òpòcuszkù zaprôwielë
Bë jich nicht tam nie namierzil
Żódny sztrôfë nie wëmierzil

Nôlepi bdą mielë prósce
Bò zôbôwczi bądą w bùchce
Swinczi fejn sã bdą bawilë
Ë spãdzalë czas tak mile
Gbùrzë bądą sã jiszczëlë
Jak tim pruchom przez leb zdzelëc
Bò to bdze stolëmnô sztëka
Ekòlogów w tim òszëkac

Ala biédze, ò Marija!
To cë fejnô bdze Ùnijô!

II.
Ala biédze, ò Marija!
Ju za sztócek bdze Ùnijô

Te co dzysô są czerwioné
Geneticzno bdą zmienioné
Pòmidorë a marchewczi
Bò to ò nëch jidą spiéwczi
To nie bądą ju warzëwa
Mùszą „brzadã” sã nazëwac
Tak to fejno wëmëslëlë
Ny mądrzelë z ti Bruksëlë

Raczi, żabë a szlimaczi
Chòc to zwiérza bëlejaczi
Do rëb terô sã rachùją
Chòc za nima nie szlachùją
Scyrze bądą pòd òchróną
Pajczi, mùchë pòd òslóną
Kónie, knadżi bdą żëc w raju
Ë nóm spiéwac baju, baju!

Më bądzemë téż żëc zdrowò
Wëpòczëwac rozriwkòwò
Wkól rozkwitnie pësznô roda
Sznaps bdze tóni tak jak wòda
Lëdze bądą wcyg ùsmióny
(Doch tam gbisë są dosc tóné)
Z Ùnië rzéką splëną dëtczi
Tak że bdzemë miec fùl slôdczi

Ala biédze, ò Marija!
To cë fejnô bdze Ùnijô!

III.
Ala biédze, ò Marija!
Ju za sztócek bdze Ùnijô

Nót bëlo przóde mądrowac
Bë ti Ùnië nie wëlowac
Propagandze wa sã delë
Jakbë rozëmów nie mielë
Dzysô chcemë wzyc tobakã
Nad glëpòtą swą nie plakac
Ë tak glosno nie jamrowac
Le sã chùtkò przëstosowac!

Ala biédze, ò Marija!
To cë fejnô bdze Ùnijô!

9. Dzéwczã a bòcón

Dzéwczã swiérgòli redosnie
Hura! Czerwińc! Lato ju jidze
Ju trôwa je wszëtkô zeseklô
Kòpë sana stoją na wédze

Bòcón krążi nad ląką
Na dzéwczã dzywno spòzérô
Ta z beńlã w sanie sã krëje
Le slôdk ji gòli wëzérô

Kòpa sã rëszô sromòtnie
Cëż ti tam robią rozblecë?
Klekòt wcyg lôtô nad ląką
Òn je doch w swòji robòce

Dzewiãc miesący minãlo
Bòcón ju wrôcô z Egiptë
Ë smieje sã, że na Kaszëbach
Zôs czëc je rikanié w kòlibce.

10. Òżniwinë

Jedze trekrã bùszny gbùr
Z pòla zebrôl dzesãc fór
Stodolã mô nafùlnioné
Kòpã dëtków zarobioné
Òżniwinów naczic czas
Bùdlów sznapsë wëpic las
Bdze zôbôwa na lëdowò
Nót je wëpic tedë zdrowò
Mùzykańta skòczno grô
Bò kòmpùtra ritmë mô
A że spiéw mù cos feleje
Te co sztót so wódczi wleje
Knôpi wëspiéwùją spiéwczi
Cknącë wieczór snôżé dzéwczi
Òne chãcë wiele mają
Dosc ju lat na beńlów żdają
W stodole bdą sã scyskalë
Zbòżé przë tim draszowalë
Tam niejednô wiónk żniwòwi
Òddô swòjémù knôpòwi
Brzadã tegò „draszowaniô”
Bądze „sztëka wëchòwaniô”
Dzãka taczim òżniwiną
Flot Kaszëbi nie zadżiną
Le sã bądą rozmnôżalë
A wcyg pëszno swiãtowalë

11. Szkalinga

Na szlubnégò bialka rikô
– Cebie w bani rozëm znikô
Diôchle, pùrtkù przegrzeszony!
Të jes w glowie pòmilony
Taczi knôpel, taczi zmiarti
A jak swinia zôs ùżarti!
Jes të chlopie òbarchniali?
Pòdpùchniãté òczka calé
Knéra na czerwiono swiécy
Z pëska fùzlã cebie lecy
Mùsysz të to gówno chlac
Lepi w gãbã wòdã lac!
Bie sã legni le flot w wërë!
A nie glãdrôj mie ju terë.
Jô cã dóm të mackù chlechac
Bdzesz òd dzysô mie ju slëchac!

Nó to chlop do bialczi rzecze:
– Wez mie prażnicã ùpieczë
A nie trzôskùj mie nad banią
Bò móm dosc twòją litanią…

Tak gôdając, pôdl na wërë
Ë do dzysô jesz trzézwieje

12. Wiôlgô chòrosc

Chòc ce bierze
Wiôlgô knéra
W knérze sznëra
Gôrdzel pôli
Jak chòlera
Plëca dëmią
Ùszë szëmią
W gãbie piana
Jak smiotana
Harcklekòten
Kòpfszmerc pòtem
Rajzefiber
Jidze riben
Bialka rikô
Rojma strzikô
Blós sã legnąc
Szpérë w zarkù
Le wëcëgnąc

Të sã nie jiszcze – to nic!
To je blós maléńczi wic!
Samò wlazlo, samò wéńdze
Żódnô pyla tëch chòrobów
Sã tak chùtkò nie pòzbãdze
Bò nôlepszim je tu lékã:
„Lepi w lëft piôrd je wëpùszczëc
Jak talara dac w aptékã!”

13. Spiéwka ò…

Slôdk mie jak nen kòzel blekôl
Czej jem w las z bùksama nëkôl
Dzëwé zwiérza jaż zglëpielë
Jak mą bladą rzëc ùzdrzelë
Midzë chójczi jem bél wlazli
Tam jô jeża miôl nalazlé
Le jô ò nim sã dowiedzôl
Czedë jô ju na nim sedzôl…

14. Baszka

Ti co kąséczk dëtka mają
Na Kaszëbach w kôrtë grają,
Na gra Baszka sã nazywô,
Chto je mądri, nen dobiwô.

Stôri placą debeltowò,
Chòcë grają wiedno z glową.
Ti mlodi tak zôs nie tracą,
Czedë sztrôfã stôrim placą.

A wa czôrce! Zólo dól!
Kôrta z trzôskã pãcô w stól.
Placëc dëtczi drëszë mòji,
Mùszã dzysô was wëdojic!

Kòle cëchi nót bëc sztël,
Niech le jaczisz kòntrã dô
Wama glupé mëszlë chòdzą
Stôré damë was pògòdzą!

To ce jidze! Zôs je bòk!
Dimã ju zakrëti zdrok.
Zôs ne damë razã są,
Terô jô wieselé dóm.

Kòntra, nazôd, a jesz rôz!
Cëż të brace w rãkù môsz?
Kôrta w kólkò jidze chùtkò,
Doch do rena je ju krótkò.

15. Na dzéń dzecka

Jô ju wiém skąd dzecë są
Jô so glowã ùrznąc dóm:

To bòcónë lôtają
Dzecë z nieba spùszczają!
Ne kòminã wlôżają
Do wërów sã pchają
Tëszno spòzérają
Za cëcã chwëtają
Mléczkò cëckają
Glosno rikają
Wiedno rojbrëją
Psocą, sã smieją
Tlëką, barchnieją
Pò nórtach sznëkrëją
Bajdurzą baj bają
Nikògòż za dëtka nick nie slëchają!

Na mësla wôrt je miechùlc zlota:
TO ROBÒTA JE KLEKÒTA!

16. Wiérzt nen bądze jinstruòwac jakùż belno wëstãpòwac

Na zôczątk na binã wlézc
Zdrok pùbliczi mãżno zniésc
Piers do przódku wësztramòwac
Slôdk do wslôdë wëpòmpòwac
Sëti brzëch do bëna wcëgnąc
Òkã do slëchińców mrëgnąc
Piôrdnąc, chrząknąc, gãbą mlasnąc
Rãką klepnąc, szpérą trzasnąc
Plëca lëftã nafùlowac
A te snôżo recëtowac

Gwës nie wszëtczim to je w szmak
Le to dali mùszi tak:

Z gąbczi wòlno pùszczac slowa
Kòl przecynków przëstónkòwac
Dze zôs zdania niezrozmialé
Te òpùszczac a jic dali
Jak je trzéba, flot pònëkac
Dze je kropka sztót pòczekac
Pają machnąc jak je nót
Dze wòniąco zrobic smród

Tej pòslëchac jak klepają
A sztrausama w ce szmërgają
Na kùńc bùszno z binë zlézc
Ë òprzestac sã ju trzisc…

17. Latosé lato

Zybny wiater z nordë dmie
A na sztrądze babë dwie
Sedzą w piôskù ë rikają
Że zôs z lata nick nie mają

Nié do wòdë zëmny wlézc
Nié pò sztrądze w szpacér jic
Nié òpalëc bladëch gąbków
Nié wëwietrzëc czôrnëch ząbków

Taczé jiwrë latos mają
Co nad mòrzé przëjéżdżają

18. Rómk na Bana

Nëkô bana pò bansztrece
100 wagónów z sobą wlecze
A w wagónach jak na trónach
Sedzą lëdze w dëmù blónach
Kim ti są, co cuchã czadzą?
Kòmùż òni dim nen kadzą?

To doch nie bądze wiôlgą fatigą
Wëmienic wszëtczich jak sedzą za régą:

Tam dze nen pôch sã cygnie òkropny
Sedzą Kaszëbi co zwóny są Blotny
Zôs tam dze wiater banie wcyg znobi
Sedzą zmiartilcë – Kaszëbi Piaskòwi
A w tim wagónie dze w ùszach szëmi
Do se „psiąkają” Mòrsczi bez zemi
Fejny Kaszëbi sedzą na przódkù
Ti co są Grëbi cësną sã w slôdkù
Są Propòlôchë a Narodowcë
Pòmòraniacë a Tatczëznowcë
Farwnoruchnowi ë Dżinsowati
Glacbómbòwati, a ti Klatati
Nisczi, Wësoczi, Sëti a Zmiarti
Trzézwi, Pòdpiti a w czit Ùżarti
Wszëtczich Kaszëbów nicht nie pòliczi
Bò jëch tam sedzy stodwasta wicy!

Na kùńc òdpòwiesc: skąd wząl sã dim?
To baro prosté: bë mógl bëc rim!

19. Kòmpùtrowô spiéwka

Sedzã jô sã na stoleczkù
Móm pôluszczi na déleczkù
Wcyskóm chùtkò „enter” knąpã
W jintrnéce robiã ruńdã

Ref.     @laże! @lano! To ce je! To je to!
Tegò nót mie! To mie sprawi
Bë sã bëlno dzys zabawic

W grósce scyskóm snôżą mësz
Na sexbabë móm dzys lëszt
Dlôte szëkóm a sznëkrëjã
Jaż sexstronë jô òdkrëjã

Ref.     @laże! @lano! To ce je! To je to!
Tegò nót mie! To mie sprawi
Bë sã bëlno dzys zabawic

A nôgòrzi jak sã zdarzi
Jak kòmpùter mie sã skażi
Nijak pògrac, pòòbzérac
Le sã legnac ë ùmiérac

Ref.     @laże! @lano! To ce je! Blós nie to!
Tegò nié! To mie nie sprawi
Bë sã bëlno dzys zabawic

20. Dzyń, dzyń, dzyń

Skąd nen jamer, wiôldżi krzik
Lzawi placz a glosny blék
Skąd szarpanié ë tupanié
Tatka pasa ùżiwanié
Skądkaż nënczi zawòdzenié
Wùje glosné jarmòlenié
Ópë palëcą machanié
Ómczi pôcérzów klepanié???

Chto mie rzecze cëż je lós
Nen dobądze dëtków wóz

To je, wejle, prosti wic
Czas do szkòlë je ju jic!

21. Kòmùdnô jeséń

Séwnik
Séwnika nie lubią dzecë
Czas za nôùkã sã ju wzyc
Jesz na niebie slunkò grzeje
A ju nót do szkòlë jic

Rujan
Rujan to ribòwi czas
Ë na jabka ë na krëszczi
Tu sztudeńcë mają jiwer
Bò sã cząd zaczinô cãżczi

Lëstopadnik
Miesąc smùtkã sã zaczinô
Wiater z drzéwiąt lëstë rwie
To je cząd zwóny „barowim”
Bò w nym czasu pic sã chce

Gòdnik
Czë to jeséń, czë ju zëma?
Na mëszl w bani mie kòlibie
Czej jesz w kôlãdôrzu jeséń
To za rutą chaja zybie

Jeséń to je dzywny czas
Niech le ktos òdpòwiesc dô
Czemùż taczi je kòmùdny
Ë szterë miesącë mô???

22. Anatomicznô frantówka

Jô jem za!
Rãkama a szpérama
Pôlcama a nokcama
Klatama a ùszama
Lepama a òczama
Lokcama, pazëchama
Banią, rzëcą, jãzëkã
Sercã, trzustką, plëcama
Wątrobą a żôlądkã
A na kùńcu jajama!

Calim calã glos swój dóm!
Le na kògò, nie wiém sóm

23. Wieselnô frańtówka

Chcemë le so wëpic
Niech jidze na zdrowié
Niechôj Mlodi Pôrze
Sã zakrący w glowie

Chcemë le sã mùjkac
Niech jidze pòd wlos
Niech do Mlodi Pôrë
Wcyg sã smieje los

Chcemë le sã kùsznąc
Niech milosc rozkwitô
Niech do Mlodi Pôrë
Bòcón wnetk zawitô

Chcemë le so wëpic
Niech sã leje sznaps
Niech móm Mlodô Pôra
Żëje dwasta lat!

24. ~~~~~^^^^^^^^^^^~~~~~~

Wnet kòżdi bùwka glosno sã chwôli,
Jaczé kòl niegò bëlo trzãsenié
Jô ò tim mùszã téż klëkã Wóm dac
Tu ni mô nó co za wiele żdac:

Bò kòle nas to trzãslo tak
Jaż knagą przeszedl całi szmak
Do terô czas nick nie chcą żréc
A bez nen barch ni mògą pic!

Trzë kùrë Sztazjë ùrzaslë sã w loce
A te òstalë wiszącë na ploce
Òd tegò kùr dostôl kòpfszmercë
Terô wkrąg biegô ë gôdô ò smiercë!

Piéperów scyrz do bùdë pònëkôl
Tam sã co prãdzy na kluczik zasztekôl
A jegò sëka co za nim flot nëka
Z wiôldżégò strachù zjadla so tëpã!

Jô wama gôdóm tu trzãslo jaż tak
Że ò tim gadac to wiôldżi je strach!

25. Milosnô pòwiôstka

Mie gòląbczi pòwiôdalë
Jak knôp z brutką sã spòtkalë
Z milotą na se kùknãlë
Ë w ten czas do se zacknãlë

Kòpã lôt wcyg wrëjowalë
W dzéń mùjkalë, w noc kùszkalë
Ò żenieniém nie mëszlëlë
Bò tak dobrze z sobą mielë

W kùńcu starszi sã zgòrzëlë
Do wôłtôrza jich zagnelë
Tam jich ksãżulk blogòslawil
Pëszny szlub jima òdprawil

Na wieselim zjestkù dalo
Wòla, kaczkã, ë gãs calą
Mùzykańcë skòczno gralë
Strëdżi wódczi wcyg sã lalë

Gòsce wiwatë wznoszëlë
Żëbë Mlodi dlugò żëlë
A wcyg piesniã ną spiéwalë
Co ją chùtkò wëmëszlalë:

„Mlodi Pôrze wiecznô zgòda
Niechôj hòjnô bdze Jim roda
Niech Jim darzi pò dzecątkù
W lóżkù, szafie, w kòżdim kątkù!”

Tak gòląbczi mie plestalë
Trzë dni ò tim pòwiôdalë
Ë tak mëszlã, że  nie lgalë
Bò nad nima wcyg fruwalë

26. Bôjka ò PÒsélcu Dómie

Rôz, czedës, dzes,
Òpòwiém to Wóm:
Ził jeden bies
Co zwôl sã Dóm

Takùż sã zwôl,
Dolmaczã jô Wóm
Rzeklënã òn miôl:
„Jô Wama dóm!”

„Dóm Wama dëtczi”
Jô sóm to czul
„Miech żëcô letczi,
A fùlny stól!!!!!!!!!”

Wcyg takùż gôdôl
Jaż zaszlo w glowë
Kòżdi gò lëdôl
A za nim wëlowôl

Jak wiôldżi PÒsélc
Òn w Sejmie pùrtôl
Miast ò nas sã bic
Nen robil bùrdel

Rãkã pòdnôszôl
Jak mù kôzalë
Ùstawë wnôszël
Jak jemù gôdalë

Chòc malo wiedzôl
Dobrze so miôl
Na rzëcy le sedzôl
A dëtczi wcyg brôl

Proszëlë më ó to:
„Nie żrë doch sóm!”
Òn gôdôl nóm nó to:
„Jô dzesz Waju móm!”

Le przëszedł cząd
Że më sã zgòrzëlë
Ë wzãlë gò stąd
Flot PÒnëkelë!

27. Krócechny, filozoficzno-filologiczno-telekòmùnikacëjno-geògraficzny wiérzt ò kùńczenim, proszenim, zwònienim, jachanim ë òdpòczëwanim w daleczich stronach.


Czas ju na łikend
Tidzenia de edn
Proszã nie zwònic
Bò jadã do Kent!

28. Rézowô wëliczónka


Lażą lëdze pò Kaszëbach, bò tu wiele mòże zwiedzac:

W Gduńskù Krësztofa, w Pùckù hôwingã,
W Wejrowie Kalwarëją, w Kartuzach mùzeùm,
We Wdzëdzach stôré chëcze, w Jastarni mòrsczé secë,
Na Zabòrach pëszné pòla, w Szwajcarëji zôs jezora.
Diable kamë tam-sam leżą, w Mechòwie do grotë bierzą,
W Łebie wiôldżé stoją dunë, kòl Darżlëbia lasë znóné.

Czasë nót je do te wiele ­- tu nie sygną trzë niedzele,
Trzéba chòdzëc całi rok, bë widokã napasc zdrok.

29. Dokôz ò genetice, czëlë: genë prôwdã Cë rzeką

Z wësoczich szkòlów
Na Kaszëbë sã zjachalë
Wiôlgòrozëmny ùczali
Co z ksąg mądrëch wëczëtalë
Że Kaszëbi to nie knôpczi
Genë mają dozdrzeniale

Nôùkòwcowie jak môlpòwie
Pò lësënach sã drapalë
Sznëkrowalë pò Kaszëbach
Wszëtczich mët badérowalë
Òsoblëwie czôrnogãbnëch
Strzikawkama zakluwalë

Pò dzewiãcu wnetka latach
W kùńcu tak zwërokòwalë
Że ti z czôrnym pòbniebieniém
Nijak sã nie rëchòwalë
Do kaszëbsczich bëlnëch rodów
Bò so gãbë farwòwalë!!!

30. Kòt

Niejednô bialka je jak dzëwi, czôrny kòt
Ò tim wiedzec mùszi kòżdi mądri chlop
Nót je ją karmic, mùjkac, czëszczëc, smùkac
Codzéń przesnôżé slówka do ùszka ji dukac

Czasã mùszi pòczorchac kąséczk za fùterkò
Sygnąc pôlcã dosc glãbòk, bë spòtkac sã z ji nerką

Nôleżi ji dac wszëtkò, co le blós zapragnie
A òna rozkòchô, ùsôdzy calo ë… dëszã cë skradnie
Ë dzëwim zwëkã, namienionym czôrnémù kòtowi
Ùńdze swą stegną, tej czej nie bądzesz nó to gòtowi

Na kùńc jesz slówkò wërzeknąc mùszi w ti sprawie
Mòże sã wëdawac, że jak zwiornie jedna, je ju pò zabawie
Ë chòc tak przikri kawel mòże kòżdémù sã zdarzëc
Lepi so wzyc bialkã drëgą, chtos doch mùszi pôlnié warzëc!

31. Przedzymk

Chòcô sniégù je pò kòstczi
Mòcny mróz nocką jesz gòszczi
Zybny wiater z nordë wieje
Jô Wóm rzekã: zymk ju dnieje!

Slunkò zeza blón wëzérô
Kwiôtuszk z zemi lepk wëchilô
W lëfce czëc ju zymkù pôch
Jaż zatikô w plëcach dech

Kòtë jamer wëstwôrzają
Dzecë na Zajączka żdają
Mlodi smùlą sã do sebie
Klek klekòta czëc na niebie

Ju niedlugò to dô hëc
Że niejeden bądze chcec
Żebë zëma nazôd bëla
Kąséczk naju òchlodzëla!

32. Spiéwka

Stojã na binie
Rikóm w mikrofón
Lëdze słëchają
Nen refren spiéwają:

Ref.
Bò spiéwka mùszi ò czims bëc
Bò spiéwka mùszi mądrosc niesc
Bò spiéwka mùszi dawac wid
Bò spiéwka mùszi miec swój ritm
Bò spiéwka mùszi bëc jak lim
Bò spiéwka mùszi miec téż rim

Mikrofón skrzeczi
Barch corôz wikszi
Lëdze glëpieją
Ne slowa wtórëją:

Ref.
Bò spiéwka…

Z gãbë wërzëcóm
Słowa mądroscë
Knôpi barchnieją
Dzéwczãta mgleją:

Ref.
Bò spiéwka…

Na kùńc ti spiéwczi
Fanczi piskają
Lëdze klaskając
Sami spiéwają:

Ref.
Bò spiéwka…


33. Czartowskô pòwiôstka dlô niebëlnëch dzecy

Je to pòwiôstka dlô niebëlnotów
Co lézą pierszi do wszëtczich psotów
Jak chcész cos zbrojic dzeckò kòchóné
Przëczëtôj nôprzód co tu napisóné:

W pòdzemnëch czartowsczich strónach
Sedzą diôchlińcë na czôrnëch trónach
Ë zdrzą jak w kòtlach zlé dëszë sã mãczą
Pliwając w smòle glosno rikają a jãczą

Taczé téatróm diablińtą pasëje
Jeden a drëdżi ze szczescô sã smieje
Z wiôldżi redotë tëpama rëchają
Òstrima widłama pò slôdkach kluwają

Przeklãté dëszë w kòtlach barchnieją
Czej zli pùrtôcë pò chrzebtach jich leją
Glosno jamrëjąc retënkù wòlają
Òczama w niebò dërchã wzérają

Terô za pòzdze mòdlëtwë je slac
Nót bëlo w żëcym dobrim sã stac
Terô mùs w smòle rozmiec je pliwac
Do cemna ë hëcë sã przenãcywac

Z ti wiérztczi mòral wëchôdô taczi
Chto nie zrozmieje dëszã swą stracy
Ten co na swiece za wiele rojbrëje
Niechôj sã lepi do piekla rëchtëje

34. Jô a Jastrowi Zajk, czëlë ò tim czemù swiãta kùńczą sã w Pòniedzôłk

Reno wstôl jem chùtkò wczas
Bùksë wlożël ë szedl w las
Tam dze wiôldżi dãbôcz stôl
Jem zrobioné gniôzdkò miôl

Ju dochôdôl jem do môla
Nigle cos skòknãlo z pòla!
Wzéróm – Zajk Jastrowi gnaje
Gwësno darënk nó miã żdaje!

Flot pònëkôl jem pòd dãba
Ë… sã zwrócël ë pôlkl zãba
Gãbą w mòjé gniôzdkò wpôdl
A z anielska rzekl: O shit!!!

Wzéróm bënë – cëż za wic?
Zajc mie nie òstawil nick!
Wkól leżalë czôrné kropczi
Fùj! To bëlë jegò bòbczi!

W glos diablëjąc wząl jô flintã
A zakùńczil jem ne swiãta!
Tej chùtuszkò dodom szedl
Dze ze szmakã Zajca zjôdl

35. Czësto Bùten Szëkù

Na Rozdzartim Flëkù

Pierszégò lżëkwiata
Barchnieje pól swiata
Solonô harbata
A zupie salata

Beńlowie pludrëją
Dzéwczãta sznapsëją
Trupë rôd rechòczą
Jaż gnôtë grëchòczą

Szaloné klekòtë
Jidą do robòtë
A jedząc sromòtë
Gôdają glëpòtë

Żabólcë swiérgòlą
Na bómach so stoją
Òczkama pùszczają
Wiele nie mërkają

Stôri gubią gbisë
Mlodi robią spisë
Pòsélcë lustrëją
Radnélcë szpôsëją

W radiu lżą jak biés
Jedząc biôli griz
Lepi jim nie wierzëc
Bò sã mòże zjeżëc

Szpôs za fifã jidze
Étka pò Jadwidze
Przëjachala z Ridżi
Pludrëje na midżi

Taczi to je szpòrt
Mùńdurowi sort
Dobrze sëszëc zãbë
Jak je pò przësãdze

Jô bë mógl tak lgac
Leno mùszã spac
Jôjca mùszą bëc
Kùsznijta mie w rzëc!

36. Piesniô z wëzgódką ò Nowim Dniu

Bladé gwiôzdné mùzë natchnienié dôwają
Brzadné jablóńczi gajdama cziwają
Aniólczi sztël sedzą na Ôbrama lónie
Żdjąc na nowi dzéń co sã zarô stónie
Mùtczi wiesolo pliwają pò mòrzach
Wzérając bez wòdë rutë na pòrénną zorzã
Na niebie slunkò jutrzenką ju drzeżdżi
Kònkòl na pòlu zelono fejn wezdrzi
Pòd ùrzmą czisë tacą sã strachlëwé zajce
Lësë jak wiedno kradzą kùrą jajce
Kôlp na jezorze szëją w wòdã sygô
Malińczé òkóńczi na frisztëk wëcygô
Knôpiczk na pipce nótczi wëgriwô
Szczekając tusk gąsczi do lotë pòdriwô
W lese kòs spiéwie piesni redosno
Beniel òkã liskô na dzéwczã milosno

Na kùńc jesz spróbuj, czëtińcu, wëzwëskac
Z ti wiérztczi skrëté kaszëbsczi nôzwëska

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.