Rôczba do Wejrowa

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie rôczi na zakùńczenié prozatorsczégò kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna, jaczé mdze 15 czerwińca (niedzela) ò gòdz. 4 pp. w sedzbie mùzeùm kòl szasé Zómkòwi 2a. wicy na starnie MKPPëM

Zymk w Kòscérznie

Serdeczno rôczimë na zéńdzenié ZYMKÙ do Centrum Kaszëbsczi Kùlturë w Koscérznie (Strzelnica), szasé Strzelnica 2, jaczé mdze 31 maja (sobòta) ò gòdz. 6 pp. Swòje pòeticczé, prozatorsczé ë satiriczné dokazë zaprezentëją: Wòjcech Mëszk, Sławòmir Kraùse, Sławòmir Fòrmella ë Róman Drzéżdżón. Mdze téż kôrbiónka ò kaszëbsczi lëteraturze ë sprawach wszlejaczich. Zazdrzë téż tuwò Jak dojachac zdrzij ...

Hip-hòpòwò ò Aleksandrze Majkòwsczim

Zymkòwcë! Rôczimë do ùsadzeniô tekstów, chtërné mòże zaspiéwac w ritmie hip-hòp. Témą je Aleksander Majkòwsczi ë jegò ùtwórstwò. Mòże na przëmiôr wëswëskac jegò dokazë. Tekstë ni mùszą bëc rimòwóné. Wëbróné tekstë mdą nagróné ë wëdóné na platce. Dokazë nót je sélac, do kùńca maja, do Tomeka Fópczi, chtëren je kòòrdinatorã negò projektë. Tej do robòtë!

@laże! @lano! 3

@laże! @lano!
Zymkòwcë nié blós razã wëdôwają swòje dokazë, ale téż òsóbno. Łoni w wëdôwiznie Region z Gdinie ùkôzałë sã zbiérczi Tómka Fópczi: Szlachama Kùsków, Szlachama wzdichnieniów, Szpòrtë swòjsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi. Latos, prawie na kùńc zëmë, z ti sami wëdôwiznë wëszedł zbiérk wiérztów Rómka Drzéżdżónka pt. @laże! @lano! wiérztczi do smiéchù a ùsmiéchù. Je ...

Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna 1

Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie ògłôszô XIII Prozatorsczi Kònkùrs m. Jana Drzéżdżóna.

Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù 8

Pòd ną adresą mòże nalezc kòmpùtrową wersjã Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka za 2007 r.: http://www.kaszubi.pl/files/1096RKJ_biuletin_csb.pdf Rôczã do czëtaniô, òsoblëwie dzélu w jaczim są Rozsądzenia Radzëznë tikającé sã pisënkù.

Szlachã Tómka Fópczi

Tómk Fópka ë Wëdôwizna Region z Gdinie baro serdeczno rôczą na promòcje zbiérków: SMSë do Pana Bòga Kaszëbsczi Diptik (w jaczim nalézesz eroticzi: „Szlachama kùsków” ë „Szlachama wzdichnieniów”) Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi Promòcëjné zéńdzeniô mdą: 1.2.2008 r. (piątk) gòdz. 18.00 – wieskô zala w Garczu 5.2.2008 r. (wtórk) gòdz. 17.00 – Gòspòda ...

Wspiarcé dlô Mareka!

Wspiarcé dlô Mareka!
W naszi zrzeszony kaszëbsczi spòlëznie nicht ni mô bëc sóm, òsoblëwie w lëchich sztótach. Dlôte part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Kòlbùdach dôł zôczątk zbiéraniô dëtków na leczenié Mareka Wałdocha – zakłôdcë tegò partu ë rëchlészégò przédnika, człowieka, chtëren całé serce dôł kaszëbiznie. Mark Wałdoch ju òd lat biôtkùje sã z cãżką chòroscą wątrobë. Jedinym retënkã dlô ...

Zymk 6 2

Zymk 6
Kòl kùńca 2007 rokù wëdóny òstôł 6 ju zsziwk Zymkù. Wëdôwcama są: Wëdôwiznã Region, Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji. Zsziwk mòże kùpic na starnach Wëdowiznë Region. Wicy wëdowiédzë w dzélu Zsziwczi

Żëczbë na Gòdë

Pòétóm natchnieniô niebiańsczégò Prozajikóm pióra letczégò Gôdôszóm jãzëka dżãtczégò Satirikóm smiechù wiôldżégò Gazétnikóm tématów do òpisaniô Czëtińcóm wiela dokôzów do czëtaniô! Z leżnoscë Gòdów a Nowégò Rokù Bòkadoscë, szczesô ë miłotë Żëczą ZYMKÒWCË
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.